หจก.เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
boi consult Tel.082-8084310      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

FSA CONSULT BOI THAILAND บีโอไอ ขอบีโอไอ ยื่นบีโอไอ ขอส่งเสริม วีซ่า เวิร์ค
 

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย
  
    เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ ประเทศไทยประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ 3 รูปแบบ ได้แก่ กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด รูปแบบที่นักลงทุนต่างชาตินิยมมากที่สุดคือ บริษัทจำกัด
   บริษัทจำกัดต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน และต้องยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จัดประชุมจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนบริษัท และยื่นขอทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางบัญชีที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติการบัญชี บริษัทต้องทำงบการเงินปีละครั้งและยื่นต่อกรมสรรพากร และกรมทะเบียนการค้า นอกจากนี้บริษัทจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของลูกจ้างประจำทุกคนด้วย


การสนับสนุนและมาตรการจูงใจของภาครัฐ

    มีหน่วยงานภาครัฐมากมายที่ให้การสนับสนุนนักลงทุน รัฐบาลออกมาตรการจูงใจด้านภาษี บริการสนับสนุนน และยกเว้นหรือลดอากรขาเข้า ในรายการกิจกรรมธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทที่ได้รับสิทธิพิเศษในการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะไม่ถูกจำกัดหุ้นต่างประเทศในภาคการผลิต และไม่มีข้อจำกัดการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือข้อกำหนดการส่งออก เนื่องจากกรอบการลงทุนของประเทศไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ WTO ทุกประการ
 ความสำคัญ ของบีโอไอ


        การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน  การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น  มีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่เราเป็นผู้ดูแล


        หากบริษัทได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็น้อยลง

        คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ. คอนเซาท์ติ้ง

                  บริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (boi consult) เป็นตัวแทนหรือดำเนินการแทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้สิทธิประโยชน์ และวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ดังมีรายละเอียดของการให้บริการมี ดังนี้
   
              ดำเนินการตามขั้นตอน ของ BOI รวมไปถึง การใช้สิทธิประโยชน์ การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร นำเข้าเครื่องจักรโดยขอยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ขออนุมัติสูตรวัตถุดิบ และการสั่งปล่อยวัตถุดิบ การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบีโอไอ และการสนทนา ให้คำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหารโรงงานเป็นระยะๆ ในรูปแบบใดๆก็ได้ ที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริการ

       

  02-1962042,
082-8084310

E-mail : consult.boi@gmail.com
: saroch@fsaconsult.com
 
 

 
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

 
 
 
ใช้ระบบ EMT Online ในการใช้สิทธินำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์

 
 
ใช้ระบบ RMTS 2011 Online ในการใช้สิทธินำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
 
 
สามารถดึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมฯมาใช้ได้อย่างเต็มที่
 
 
 
ใช้ระบบ e-Expert Online ในการใช้สิทธินำช่างฝีมือเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ
 
 
รายงานการเปิดดำเนินการตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมฯ
 
ฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
แลกลิงค์ สารบัญเว็บไซต์ ! สารบัญเว็บไซต์ ! โปรโมทเว็บฟรี ตลาดออนไลน์ ! ลงประกาศฟรี 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 45
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 222
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1906
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 47405
Current Pageid = 1