บริษัท เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง (2010) จำกัด
boi consult Tel.083-1039831      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

FSA CONSULT BOI THAILAND,ที่ปรึกษาการลงทุน, บีโอไอ,ส่งเสริมการลงทุน
Website Banner
 
บริษัท  เอฟ.เอส.เอ. คอนเซาท์ติ้ง (2010) จำกัด
 - บริการให้คำปรึกษา  และเป็นตัวแทนหรือดำเนินการแทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน         
 - การยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท    
 - การยื่นขอเลขที่ประจำตัวภาษีและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม              
 - การยื่นขอและยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน            
 - การยื่นขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักร             
 - การยื่นขอและยื่นต่ออายุ Visa-Work Permit            
 - การให้บริการด้าน ISO


หัวข้อเอกสารมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย ได้แก่
1.การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนาระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3.การลงทุนวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (มูลค่าไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือ 0.5% สาหรับ SMEs)


สิทธิประโยชน์

•ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
•ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี แต่ไม่เกิน 50% ของวงเงินลงทุนในการปรับปรุง (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
•ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ ให้นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

** ต้องยื่นคาขอรับการส่งเสริม ภายในปี 2560 **
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


มาตราการเร่งรัดการลงทุน
สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  3 - 8 ปี + Merit  
2. ได้รับยกเว้นอากรเครื่องจักร
3. ได้รับยกเว้นอากรวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก
4.  ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน  (Visa Work permit)
5. ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
6. ได้รับอนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ 
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม ถ้าลงทุนตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน
    -  มาตรการนี้ใช้สาหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริม ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 ถึง 30 มิ.ย. 2559
       โดยสามารถเริ่มผลิต/บริการ และมีรายได้ภายในปี 2560
    -  ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงื่อนไข
1. ลงทุนจริง (เช่น สร้างอาคาร ซื้อเครื่องจักร) นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับจนถึง มิ.ย. 2559 ไม่น้อยกว่า 70% ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน  ได้ยกเว้นเพิ่มเติม 4 ปี + ลดหย่อน 50% 5 ปี
2. ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน มิ.ย. 2559  ได้ยกเว้นเพิ่มเติม 3 ปี + ลดหย่อน 50% 5 ปี
3. ลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 50% ภายใน ธ.ค. 2559  ได้ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี + ลดหย่อน 50% 5 ปี
4.หากลงทุนจริงไม่ถึง 50% ภายในปี 2559 แต่สามารถเริ่มผลิต/บริการ และมีรายได้ภายใน ธ.ค. 2560 ทั้งนี้ ต้องไม่มีรายได้ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
ยกเว้นเพิ่มเติม 1 ปี (สาหรับพื้นที่ทั่วไป)


เงื่อนไขสำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์
ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจัย / Center of Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น
   • ความร่วมมือในโครงการทวิภาคี / สหกิจศึกษา / STI Work-integrated Learning (STI WiL) / Talent Mobility
   • ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 
ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในปี 2559 และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในปี 2560 เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจาเป็น เช่น เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้Board of Investment (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ผู้ที่ได้การส่งเสริมจาก BOI ได้สิทธิประโยชน์ ในด้าน ยกเว้นภาษีอากร สำหรับเครื่องจักร และวัตถุดิบ / ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล / ได้รับสิทธิการถือครองที่ดิน / ได้สิทธิพิเศษสำหรับการเข้ามาในประเทศของผู้ชำนาญการต่างประเทศ ขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน  / การถือหุ้นต่างชาติ 100%
สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

1.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร  (Emt Online)
ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (Rmts 2011)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า
ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

2.สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน  (Visa Work permit)
อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

3.บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป
 หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
 หมวด 2 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
 หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
 หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
 หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
 หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

4.การรายงานตามเงื่อนไข
-รายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  6  เดือน 1 ปีและ 2 ปี ตส.310
-ขออนุญาตเปิดดำเนินการ   ตามโครงการ +รายงาน ISO
-ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและขยายเวลาเปิดดำเนินการ 3 ครั้ง + 1 ครั้ง
-ขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อบริษัทได้กำไร
-แก้ไขโครงการตามบัตรส่งเสริมฯ เช่น แก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น  แก้ไขที่ตั้ง  แก้ไขเพิ่ม/ลด ผลิตภัณฑ์
ฝากคำถาม ถึงเจ้าหน้าที่

หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
Current Pageid = 1