บริษัท เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง (2010) จำกัด
boi consult Tel.082-8084310      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

FSA CONSULT BOI THAILAND, INVESTMENT IN THAILAND, BOI THAILAND, ที่ปรึกษากฏหมาย, ที่ปรึกษาการลงทุน, การจัดการการลงทุน, บีโอไอ, ขอบีโอไอ, ยื่นบีโอไอ, ขอส่งเสริม, รับทำวีซ่า, ขอวีซ่า, เวิร์ค,รับจดทะเบียนบริษัท,จดบริษัท, จดทะเบียนนิติบุคคล,
Website Banner
 

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (BOI CONSULT)     
                 การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน  การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น  มีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่เราเป็นผู้ดูแล  หากบริษัทได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้าง  หรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็น้อยลง  คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด

การให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน BOI ดังนี้

           1. การขอใช้สิทธิและประโยชน์จากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI)
                  - ขออนุมัติโครงการบีโอไอ สำหรับคำขอรับการส่งเสริมประเภททั่วไป ประเภทซอฟต์แวร์ 
                     และประเภทบริการ
                  - ขอยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรกับบีโอไอ รวมทั้งแก้ไขปัญหา  ส่งคืนไปต่างประเทศ
                    ตัดบัญชีเครื่องจักร ตามมาตรา 28,29 (EMT BOI SYSTEM)
                  - ขอยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบกับบีโอไอ รวมทั้งแก้ไขปัญหา ขอสต็อค ขออนุมัติสูตร
                    ปรับยอด ตามมาตรา 36(1)(2)     (RMTS 2011BOI)
                  - ขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกับบีโอไอ (สำหรับปีที่มีกำไร) ตามมาตรา 31 ,34                 
                  - ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวกับบีโอไอ ตามมาตรา 25,26
                  - ขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงาน หรือสำนักงานกับบีโอไอ ตามมาตรา 27
                  - ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับบีโอไอ (หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น)
                  - ขอใช้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)

              2. วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI)
                  - แจ้งพ้นคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการกำหนด
                  - การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย แยกรายการต่างจากส่วนอื่นๆ BOI และ NON-BOI
                  - การแจ้งยืนยันการดำเนินงานตามโครงการ 6 เดือน 1ปี 2ปี กับบีโอไอ
                  - ขออนุญาตเปิดดำเนินการ BOI
                  - ขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นBOI
                  - ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน หรือสถานประกอบการกับบีโอไอ
                  - รายงานฐานะทางการเงิน ตส.310
                  - แจ้งหยุดกิจการเกินกว่า 2 เดือน
                  - รายงานมาตราฐานสากล  ISO
                  - ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรกับบีโอไอ
                  - ขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบกับบีโอไอ
                  - ขอขยายเวลาเปิดดำเนินการกับบีโอไอ
                  - แก้ไขโครงการ เพื่อรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมกับบีโอไอ
                  - แก้ไขบัตรส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอ   สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ)
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC)


คณะรัฐมนตรีมีมติ
               ๑. เห็นชอบในหลักการแนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) เสนอ ดังนี้
                   ๑.๑ IHQ รูปแบบธุรกิจ เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ รวมถึงการประกอบกิจการในลักษณะบริษัทการค้าระหว่างประเทศด้วย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้สิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท มีวิสาหกิจในเครือหรือสาขาที่ให้บริการ ในต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ประเทศในวันที่จดแจ้ง และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ IHQ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านบาท/ปี ในประเทศไทย
                   ๑.๒ ITC รูปแบบธุรกิจ เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพื่อมุ่งเน้นประกอบกิจการจัดซื้อและการขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน (Trading) เป็นสำคัญ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่นิติบุคคลในต่างประเทศ โดยอาจะเป็นการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ โดยที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้นำเข้ามาในประเทศไทย (OUT-OUT) หรือการจัดซื้อสินค้าในประเทศและขายให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ (IN-OUT) หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ได้แก่ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ ITC อย่างน้อย ๑๕ ล้านบาท/ปี ในประเทศไทย
               ๒. สำหรับมาตรการส่งเสริมและมาตรการลดหย่อนภาษีซึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดตามขั้นตอนของข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการต่อไป


สอบถามค่าบริการ082-8084310
        
E-mail  : consult.boi@gmail.com        
     : saroch@fsaconsult.com


คำถามเรื่องBOI ที่พบบ่อย

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติโครงการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน


คุณสมบัติ
นโยบายใหม่ของBOI
มูลค่าเพิ่ม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ข้อยกเว้น
1.กิจการเกษตรกรรม และผลผลิตจากการเกษตร
2.ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
3.กิจการตัดโลหะ
จะต้องมีมูลค่ำเพิ่มไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
โครงการใหม่ (กรณีผู้ขอยังไม่จัดตั้งบริษัท หรือจัดตั้งบริษัทแล้วแต่ยังไม่มีรายได้มาก่อน) ต้องมีอัตราส่วนไม่เกิน 3/1

-      โครงการขยาย (บริษัทจัดตั้งแล้วและมีรายได้แล้ว) ให้ดูตามความเหมาะสม
กรรมวิธีการผลิต
ทันสมัย หรือตามเงื่อนไขที่กำหนด
สภาพเครื่องจักร
ใหม่ หรือ ใช้แล้วจากต่างประเทศไม่เกิน 5 ปี  มีข้อกำหนด และเงื่อนไขเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมตาม 
เงินลงทุนขั้นต่ำ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท ทุกประเภทกิจการ ยกเว้น กิจการบางประเภทใช้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนต่อปีของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นเงินลงทุนขั้นต่ำ เช่น กิจการพัฒนาซอฟแวร์  กิจการวิจัยและพัฒนา (ดูคำถามข้อ 18 เพิ่มเติม)
เงื่อนไข ISO
สำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ส่วนโครงการที่ได้สิทธิ B1, B2 ไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขนี้ เพราะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด  เว้นแต่โครงการได้ทำ MERITเพิ่มเติม หากมีเงินลงทุนเกิน 10 ล้านบาท ก็ต้องถูกกำหนดเงื่อนไข ISO เช่นกัน
เงื่อนไขทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้
โครงการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ 750 ล้านบาทขึ้นไป
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
กิจการใดบ้างที่ต่างชาติไม่สามารถถือหุ้นข้างมากได้

คำตอบ : กิจการในสามบัญชีท้ายพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คนต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อย ละ 51 ยกเว้นกิจการในบัญชีสอง ถ้าหากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คนต่างด้าวจะถือ หุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 60 แต่หากได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี จะถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 75 ส่วนในบัญชี สาม หากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะสามารถถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง หรือถือหุ้น ทั้งสิ้นได้
(แต่ถ้าได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะสามารถถือหุ้นทั้งสิ้นได้ทั้งบัญชีสองและสาม)


เรื่องเครื่องจักรใช้แล้ว มาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริม1. ประเภทกิจการที่ใช้ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเงินลงทุนขั้นต่

ประเภทกิจการ
บุคลากรที่ใช้นับเงินลงทุน
5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
บุคลากรด้านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
5.7 กิจการซอฟต์แวร์
บุคลากรด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
7.13 กิจการด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
บุคลากรด้านออกแบบทางวิศวกรรม
2. กำหนดมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาทต่อปี โดยให้เสนอแผนการจ้างบุคลากรพร้อมเงินเดือนในคำขอรับส่งเสริม
3. สำหรับตำแหน่งของบุคลากรด้านต่างๆ ให้ดูในแบบฟอร์มคำขอส่งเสริมที่จัดพิมพ์แยกออกมาต่างหาก การคำนวณให้นำเงินเดือนของบุคลากรทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมารวมกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน 1 ปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ให้นับเป็นรอบปีบัญชี หากมีข้อสงสัยในการตีความตำแหน่งให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ในเวลาชี้แจงโครงการ
4. การนำเสนอแผนการจ้างงานในคำขอจะให้นำเสนอแผนการจ้างงานรวม 3 ปี และจะต้องจ้างบุคลากรในสาขาที่กำหนดให้มีค่าใช้จ่ายครบ 1,500,000 บาทต่อปีอย่างช้าในรอบปีบัญชีสุดท้ายก่อนครบระยะเวลาตรวจเปิดดำเนินการ
5. เมื่อครบเปิดดำเนินการ (3 ปีหลังออกบัตร) สำนักงานจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยพิจารณาจากเอกสารที่เชื่อถือได้ เช่น  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 1ก)   แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ ของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-10) เป็นต้น หากตรวจสอบแล้ว ไม่ได้ค่าใช้จ่ายครบตามที่กำหนด จะถูกดำเนินการเพิกถอนสิทธิทั้งหมด หากมีการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้ว จะต้องถูกเพิกถอนคืนภาษีที่ขาด พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

ที่ปรึกษากฏหมาย สำหรับการยื่นขอและต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

(ภายใต้ BOI และ NON-BOI)

   - เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณาคาร้องตามมาตรา 24,25,26

   - ข้อถือปฏิบัติสาหรับการใช้สิทธิประโยชน์ตาม มาตรา 24, 25 และ 26 พ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุน
    Procedure to Bring in Foreign Experts under Investment Promotion Act B.E.2520

    - การขยายระยะเวลาตำแหน่งเพื่อขยายเวลาอยู่ต่อให้ต่างด้าว
    Apply for visa and work permit for BOI and Non-BOI company
    Standard Process for foreigners who wish to work in Thailand

       

    

การจัดการการลงทุน สำหรับจัดตั้งจดทะเบียนธุรกิจ

    - การจัดตั้งบริษัทจำกัด และแบบฟอร์ม

    - การจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

    - การจองชื่อนิติบุคคล

    - การจดทะเบียนสำนักงานภูมิภาค (Regional Operating Headquarters : ROH)

    - การจดทะเบียนลดทุนของบริษัทจำกัด

    - การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

    -การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ/อำนาจกรรมการ

    - การจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทจำกัด

    - การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

    - การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

    - การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
   
    - ขั้นตอนการขอรับเครื่องหมาย DBD registered


   

การจัดการการลงทุน สำหรับกรมสรรพากร

    - คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

    - Tax Identification

    - Revenue Department (RD) Services

    - การออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ของกรมสรรพากร

    - การออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

    -คำแนะนำภาษีธุรกิจเฉพาะ Specific Business Tax (SBT)

    - การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

    - ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน
    
 
 

 
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

 
 
 
ใช้ระบบ EMT Online ในการใช้สิทธินำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์

 
 
ใช้ระบบ RMTS 2011 Online ในการใช้สิทธินำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
 
 
สามารถดึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมฯมาใช้ได้อย่างเต็มที่
 
 
 
ใช้ระบบ e-Expert Online ในการใช้สิทธินำช่างฝีมือเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทฯ
 
 
รายงานการเปิดดำเนินการตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมฯ
 
ฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
 


ธุรกิจที่น่าสนใจ

IHQ & ITC

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 17
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 782
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 3061
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 57600
web stats
Current Pageid = 1