หจก.เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
boi consult Tel.082-8084310      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

การขอบีโอไอ การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลยคนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด
 
ความสำคัญ ของบีโอไอ

การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน  การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำ


ส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลย

คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด

ที่ปรึกษาด้านขอบีโอไอ (boi consult)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ. คอนเซาท์ติ้ง

                  ให้คำแนะนำในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (boi consult) และเป็นตัวแทนหรือดำเนินการแทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้สิทธิประโยชน์ และวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ดังมีรายละเอียดของการให้บริการมี ดังนี้
   
              ดำเนินการตามขั้นตอน ของ BOI รวมไปถึง การใช้สิทธิประโยชน์ การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร นำเข้าเครื่องจักรโดยขอยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ขออนุมัติสูตรวัตถุดิบ และการสั่งปล่อยวัตถุดิบ การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบีโอไอ และการสนทนา ให้คำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหารโรงงานเป็นระยะๆ ในรูปแบบใดๆก็ได้ ที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริการ


 082-8084310, 091-7212443, 02-3700890
E-mail : consul.fsa@gmail.com
: saroch@fsaconsult.com
                
 
BOI นั้นคือคำย่อของ Board Of Investment หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ให้การส่งเสริมการลงทุนกับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว หากกิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนนั้นตรงตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด เช่น ลงทุนในกิจการไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน เป็นกิจการตามบัญชีที่ให้การส่งเสริม

ขออนุมัติโครงการ(boi)

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอบีโอไอ
- แบบฟอร์มคำขอรับการส่งเสริมฯ(บีโอไอ)
- หนังสือรับรองฉบับและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) 
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายการเครื่องจักร 
- รูปแบบหรือขั้นตอนการผลิตหรือการให้บริการ 
- ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินปีล่าสุด 
 
       

ขอยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร(emt online boi)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
- แบบคำขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  (ฟอร์ม บีโอไอ)                             
- สำเนาอินวอยซ์ และแพคกิ้งลิส
- เอกสารชี้แจงการขอยกเว้นฯ
- รูปถ่ายและรายละเอียดของเครื่องจักร
     

 ขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (boi)

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
- แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  (แบบฟอร์ม บีโอไอ)
- แบบรายงานผู้สอบบัญชี
- งบการเงินปีที่ขอใช้สิทธิฯ

   

ขออนุญาตเปิดดำเนินการ

(boi)
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา
- แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการ (ฟอร์มบีโอไอ)
- หนังสือรับรองฉบับและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)    
- รายการเครื่องจักร 
- ใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งบการเงินปีล่าสุด 

     ระบบการจัดการที่สามารถให้บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม
 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
ISO/TS16949:2009
GMP / HACCP / ISO22000
อื่นๆ
 


 

 ฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 


   
       
   
 


คิดถึงการลงทุน ต้องขอบีโอไอ (www.fsaconsult.com)

ผลงานที่ผ่านมา
บริษัท ฟาราเวย์ ยอชติ้ง ชาร์เตอร์ จำกัด
บริษัท เบต้า เอ็นจิเนียริ่ง กาญจนบุรี จำกัด
บริษัท จีจีซี.ทีดับบลิวเอ็น จำกัด
บริษัท ทีพี ฮาโล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
บริษัท เขาหลัก บีช ฟร้อน รีสอร์ท จำกัด
บริษัท โรงเลือยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด
บริษัท ชัยมงคล อิมปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท เดอะ วิสดอม แบงคอก จำกัด
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
บริษัท ทุ่งใหญ่มินอรัล จำกัด
บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จำกัด
บริษัท อรพจไมนิ่ง จำกัด
บริษัท ไทยสิริพร จำกัด
บริษัท บลูนาคราช จำกัด
บริษัท บีบายบลู จำกัด
บริษัท ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
บริษัท ราชารีสอร์ท จำกัด
บริษัท แสกนดิเนเวียน โอโทพีดิกส์ จำกัด
บริษัท อีโค ยอร์ช จำกัด
บริษัท เขาหลัก พาราไดซ์ จำกัด
บริษัท ช่องฟ้ารีสอร์ท จำกัด
บริษัท เซาท์ สยาม เซลลิ่ง จำกัด
บริษัท เอส.ซี.เอ็ม ปาล์ม ออยล์ จำกัด
บริษัท บางเทาบีช จำกัด
บริษัท พีไฟล์ ปาล์ม จำกัด
บริษัท ภูเก็ต ซีกัล แกรนดีโอส จำกัด
บริษัท เลิศเพชร มารีน จำกัด
บริษัท สยามเพชร ปาล์มออยล์ จำกัด
บริษัท อ.โชคดี ปาล์ม ออยล์ จำกัด
บริษัท เอส.พี.ปาล์ม ออยล์ จำกัด

การขอบีโอไอ
การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำ

ส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลย

คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด
140656150839.jpg
จากคุณ: fsa.consult   วันที่: 06-ส.ค.-2556 15:14:39   IP: 118.173.197.103   Email: consult.fsa@gmail.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 BOI- UBM เตรียมจัดงานซับคอนไทยแลนด์ คาดเงินสะพัด 6.8 พันล.
นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอ และยูบีเอ็ม เตรียมจัดงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หรืองานซับคอนไทยแลนด์ 2014 ครั้งที่ 8 ซ

ใบเตย ว่าไง? โกโก้ อารยะ แฉ ดีเจแมน หยอดคำหวานเรียกแม่ของลูก
  โกโก้ อารยะ ขอแฉบ้าง ดีเจแมนจับมือถือแขนตลอด หยอดเรียกแม่ของลูก ยันไม่สนิทใบเตย

USAไม่ทำสงครามรัสเซียอ้างปลอดภัยกองกำลัง
  โอบามา ไม่ต้องการทำสงครามกับรัสเซีย อ้างความปลอดภัยของกองกำลังตนและพันธมิตร

แมลงนับล้านบุกยึดบ้านที่ปราจีนบุรี-เจ้าของหนี
  แมลงหลายนับล้าน ๆ บุกยึดบ้าน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เจ้าของอพยพหนี

พ่อแม่สุดทน! แจ้งจับลูกสาว คดีหมิ่นเบื้องสูง
  พ่อแม่สุดทน แจ้งความดำเนินคดีลูกสาวแท้ๆ หลังอัดคลิปหมิ่นเบื้องสูง ยันไม่ได้สนับสนุนให้ลูกทำผิด

สุเทพฉะนายกเลื่อน แจงศาลรธน.ปมถวิล หวังซื้อเวลา
  เลขาธิการ กปปส. ขึ้นปราศรัยเวทีสวนลุมแล้ว ฉะ นายกรัฐมนตรี เลื่อนแจงปม 'ถวิล' หวังซื้อเวลา อัด ศอ.รส. แถลงบีบศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช. ด้าน นปช. งดชุมนุม 18 เม.ย.นี้

แลกลิงค์ สารบัญเว็บไซต์ ! สารบัญเว็บไซต์ ! โปรโมทเว็บฟรี ตลาดออนไลน์ ! ลงประกาศฟรี


จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 90
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1196
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2386
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 18908
Current Pageid = 1