บริษัท เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง (2010) จำกัด
boi consult Tel.083-1039831      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

FSA CONSULT BOI THAILAND,ที่ปรึกษาการลงทุน, บีโอไอ,ส่งเสริมการลงทุน
Website Banner
 


      
 
Board of Investment (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มีหน้าที่ส่งเสริมผู้ลงทุนใน 3 เรื่องหลักคือ
1. ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน
2.ช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการลงทุนและช่วยนักลงทุนในการเพิ่มผลตอบแทน จากการลงทุน
3. ช่วยให้คำปรึกษาและบริการในการลงทุน

ผู้ที่ได้การส่งเสริมจาก BOI ได้สิทธิประโยชน์ ในด้าน ยกเว้นภาษีอากร / ยกเว้นภาษีนิติบุคคล / สิทธิการถือครองที่ดิน / สิทธิการเข้ามาในประเทศ / การถือหุ้นต่างชาติ 100%


สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร  (Emt Online)
ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (Rmts 2011)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า
ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25


2.สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน  (Visa Work permit)
อนุญาตให้นำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

ที่มา: คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 2558
http://www.boi.go.thที่ปรึกษาการส่งเสริมการลงทุน (F.s.a.Consulting)      
          

ขอบเขตการให้บริการ BOI ดังนี้
           1. การขอใช้สิทธิและประโยชน์จากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
                  - การจัดทำคำขออนุมัติโครงการ ทุกประเภทกิจการ
                  - การยื่นคำขอแก้ไขโครงการ ตามบัตรส่งเสริมฯ
                  - การขอยกเว้นอากร นำเข้าสำหรับเครื่องจักร ส่งคืนไปต่างประเทศ
                     ตัดบัญชีเครื่องจักร ตามมาตรา 28,29 (emt online system)
                  - การขอยกเว้นอากร นำเข้าสำหรับวัตถุดิบ รวมทั้งแก้ไขปัญหา 
                  - การขอสต็อคMML ขออนุมัติสูตร ปรับยอด ตามมาตรา 36(1)(2)  
                  - การขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล             
                  - การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว
                  - การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงาน หรือสำนักงาน
                  - การขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับบีโอไอ (หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น)
                  - การขอใช้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)
                  - การติดตามผลงาน

              2. การรายงานผลหลังจากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (boi)
                  - แจ้งพ้นคนต่างด้าวตามที่คณะกรรมการกำหนด
                  - การทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย แยกรายการต่างจากส่วนอื่นๆ boi และ non-boi
                  - การแจ้งยืนยันการดำเนินงานตามโครงการ 6 เดือน 1ปี 2ปี 
                  - ขออนุญาตเปิดดำเนินการ
                  - ขอเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
                  - ขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน หรือสถานประกอบการกับบีโอไอ
                  - รายงานฐานะทางการเงิน ตส.310
                  - แจ้งหยุดกิจการเกินกว่า 2 เดือน
                  - รายงานมาตราฐานสากล  ISO
                  - ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร
                  - ขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ
                  - ขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ
                  - แก้ไขโครงการ เพื่อรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมกับบีโอไอ
                  - แก้ไขบัตรส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอ

หมายเหตุ : รายละเอียด และขั้นตอนการต่างๆ ผู้ประกอบการควรติดต่อที่ BOI โดยตรง ถึงจะทราบระเบียบการ ขั้นตอนการขอ BOI รวมทั้งระยะเวลาการอนุมัติ ด้วย


ข้้นตอนการให้บริการ ที่ปรึกษา ขอรับการส่งเสริมการลงทุน รับสิทธิ์ และติดตามโครงการ ดังนี้


และยังให้บริการอื่นๆตามความประสงค์ของลูกค้า เช่นให้บริการทางด้านธุรกิจต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบวงจร


 

เป้าหมาย ข้อ 5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน

 


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI
ให้การส่งเสริมกิจการประเภทสานักงานใหญ่ข้ามชาติ (International Headquarters: IHQ)
กิจการ การค้าระหว่างประเทศ (ITC)
กิจการ สนันสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)

ขอบเขตการให้บริการสนับสนุน ได้แก่
-การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานธุรกิจ
-การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การสนับสนุนด้านเทคนิค
-การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
-การบริหารด้านบุคคลและการฝึกอบรม
-การให้คาปรึกษา และแนะนาในการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ
-การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
-การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
-การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่กาหนด
ID : fsacomputer


Wechat ID : fsaconsult
Current Pageid = 1