หจก.เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
boi consult Tel.082-8084310      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

การขอบีโอไอ การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลยคนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด
 
ความสำคัญ ของบีโอไอ

การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน  การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำ


ส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลย

คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด

บริการให้คำปรึกษาด้านบีโอไอ (boi consult)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ. คอนเซาท์ติ้ง

                  ให้คำแนะนำในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (boi consult) และเป็นตัวแทนหรือดำเนินการแทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้สิทธิประโยชน์ และวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ดังมีรายละเอียดของการให้บริการมี ดังนี้
   
              ดำเนินการตามขั้นตอน ของ BOI รวมไปถึง การใช้สิทธิประโยชน์ การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร นำเข้าเครื่องจักรโดยขอยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ขออนุมัติสูตรวัตถุดิบ และการสั่งปล่อยวัตถุดิบ การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบีโอไอ และการสนทนา ให้คำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหารโรงงานเป็นระยะๆ ในรูปแบบใดๆก็ได้ ที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริการ 
02-3314316, 082-8084310
E-mail : consul.fsa@gmail.com
: saroch@fsaconsult.com
                
 
 
BOI นั้นคือคำย่อของ Board Of Investment หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ให้การส่งเสริมการลงทุนกับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว หากกิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนนั้นตรงตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด เช่น ลงทุนในกิจการไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน เป็นกิจการตามบัญชีที่ให้การส่งเสริม


 
  

  
 
ระบบการจัดการที่สามารถให้บริการที่ปรึกษา และฝึกอบรม
 ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007
ISO/TS16949:2009
GMP / HACCP / ISO22000
อื่นๆ1.นโยบายส่งเสริมการลงทุน

2.หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
3.หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ
4.การแบ่งเขตการลงทุน   

 


 บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
2.เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
3.อุตสาหกรรมเบา
4.ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง               
5.อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
6.เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
7.กิจการบริการและสาธารณูปโภค

 

ฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
คิดถึงการลงทุน ต้องขอบีโอไอ (www.fsaconsult.com)การขอบีโอไอ
การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำ

ส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลย

คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด
140656150839.jpg
จากคุณ: fsa.consult   วันที่: 06-ส.ค.-2556 15:14:39   IP: 118.173.197.103   Email: consult.fsa@gmail.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 หน.คสช.ขอบคุณบอร์ด BOI ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน ศก.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขอบคุณบอร์ดบีโอไอที่ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทั้งเรื่องส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าว

สัมมนาฟรี โอกาสใหม่ลงทุนในเซี่ยงไฮ้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน : เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้" ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A ชั้น Lobby โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แก

BOI เปิดคอร์สติวเข้มนักธุรกิจไทยบุกตลาดอาเซียน
นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจไทยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 แล้ว โดยมีเป้า

BOI เผย 7 เดือนแรกปีนี้เม็ดเงินลงทุนจากสหรัฐเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 7 เดือน มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 477 โครงการ ลดลงร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี 702 โครง

BOI เผยตลาดกลุ่ม CLMV แรง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป-ประมงกำลังมา
ศูนย์ข่าวศรีราชา - BOI เลือกพัทยาจัดสัมมนา "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน" ชี้ตลาดกลุ่ม CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซียน่าสนใจ เผยกลุ่มอุตสาหรรมอาหารแปรรูปและประมงกำลังมา

“ดูคาติ” เล็งใช้ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในไทย ด้านBOIนำทัพSMEไทยเจรจาธุรกิจ หวังรับช่วงการผลิต

BOI เชื่อแนวโน้มการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีหลังจะดีขึ้น
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2557 จะดีขึ้น และเชื่อว่าตลอดปีนี้จะมียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในภาพรวม 700,000 ล้านบาท และจะดีต่อเนื่องช

คสช.เด้ง 2 อธิบดี 'เจ้าท่า-รง.อุตสาหกรรม' ดึง 'BOI' ขึ้นตรงนายกฯ
คสช.ออกประกาศโอนย้าย BOI จากสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปขึ้นตรงกับนายกฯ พร้อมเด้งอธิบดีกรมเจ้าท่า-กรมโรงงานอุตสาหกรรมและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

12:27 น. "ประยุทธ์" ประชุมบอร์ด BOI
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ครั้งที่ 2/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐ

หน.คสช.ขอบคุณบอร์ด BOI ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน ศก.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขอบคุณบอร์ดบีโอไอที่ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทั้งเรื่องส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าว

สัมมนาฟรี โอกาสใหม่ลงทุนในเซี่ยงไฮ้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน : เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้" ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A ชั้น Lobby โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แก

BOI เปิดคอร์สติวเข้มนักธุรกิจไทยบุกตลาดอาเซียน
นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจไทยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 แล้ว โดยมีเป้า

BOI เผย 7 เดือนแรกปีนี้เม็ดเงินลงทุนจากสหรัฐเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 7 เดือน มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 477 โครงการ ลดลงร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี 702 โครง

BOI เผยตลาดกลุ่ม CLMV แรง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป-ประมงกำลังมา
ศูนย์ข่าวศรีราชา - BOI เลือกพัทยาจัดสัมมนา "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน" ชี้ตลาดกลุ่ม CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซียน่าสนใจ เผยกลุ่มอุตสาหรรมอาหารแปรรูปและประมงกำลังมา

“ดูคาติ” เล็งใช้ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในไทย ด้านBOIนำทัพSMEไทยเจรจาธุรกิจ หวังรับช่วงการผลิต

BOI เชื่อแนวโน้มการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีหลังจะดีขึ้น
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2557 จะดีขึ้น และเชื่อว่าตลอดปีนี้จะมียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในภาพรวม 700,000 ล้านบาท และจะดีต่อเนื่องช

คสช.เด้ง 2 อธิบดี 'เจ้าท่า-รง.อุตสาหกรรม' ดึง 'BOI' ขึ้นตรงนายกฯ
คสช.ออกประกาศโอนย้าย BOI จากสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปขึ้นตรงกับนายกฯ พร้อมเด้งอธิบดีกรมเจ้าท่า-กรมโรงงานอุตสาหกรรมและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

12:27 น. "ประยุทธ์" ประชุมบอร์ด BOI
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ครั้งที่ 2/2557 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐ

แลกลิงค์ สารบัญเว็บไซต์ ! สารบัญเว็บไซต์ ! โปรโมทเว็บฟรี ตลาดออนไลน์ ! ลงประกาศฟรี
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 47
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2476
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2308
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 30730
Current Pageid = 1