หจก.เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
boi consult Tel.082-8084310      

Facebook เอฟ.เอส.เอ.คอมเซาท์ติ้ง
Google
Search WWW Search fsaconsult.com

การขอบีโอไอ การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลยคนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด
 
ความสำคัญ ของบีโอไอ

การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน  การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำ


ส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลย

คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด

บริการให้คำปรึกษาด้านบีโอไอ (boi consult)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอส.เอ. คอนเซาท์ติ้ง

                  ให้คำแนะนำในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (boi consult) และเป็นตัวแทนหรือดำเนินการแทน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการขอใช้สิทธิประโยชน์ และวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมฯ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายการส่งเสริมการลงทุน ดังมีรายละเอียดของการให้บริการมี ดังนี้
   
              ดำเนินการตามขั้นตอน ของ BOI รวมไปถึง การใช้สิทธิประโยชน์ การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร นำเข้าเครื่องจักรโดยขอยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ขออนุมัติสูตรวัตถุดิบ และการสั่งปล่อยวัตถุดิบ การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้แก่คนต่างด้าว รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับบีโอไอ และการสนทนา ให้คำปรึกษาแก่ คณะผู้บริหารโรงงานเป็นระยะๆ ในรูปแบบใดๆก็ได้ ที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริการ  
082-8084310,089-7235580
E-mail : consul.fsa@gmail.com
: saroch@fsaconsult.com
                

 
 

 


 
  

BOI นั้นคือคำย่อของ Board Of Investment หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีอำนาจหน้าที่ให้การส่งเสริมการลงทุนกับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว หากกิจการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนนั้นตรงตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด เช่น ลงทุนในกิจการไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทโดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน เป็นกิจการตามบัญชีที่ให้การส่งเสริม

1.นโยบายส่งเสริมการลงทุน

2.หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการ
3.หลักเกณฑ์การถือหุ้นของต่างชาติ
4.การแบ่งเขตการลงทุน   

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
1.เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
2.เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
3.อุตสาหกรรมเบา
4.ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง               
5.อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
6.เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
7.กิจการบริการและสาธารณูปโภค

 

 

 

ฝากข้อความเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
คิดถึงการลงทุน ต้องขอบีโอไอ (www.fsaconsult.com)


ประสบการณ์ด้านบีโอไอ

 1. บริษัท บลูนาคราช  จำกัด
 2. บริษัท เซาท์สยาม  เซลลิ่ง  จำกัด
 3. บริษัท อีโคยอร์ช  จำกัด
 4. บริษัท เอส.ซี.เอ็ม ปาล์มออย์ จำกัด
 5. บริษัท พี.ไฟว์ ปาล์ม  จำกัด
 6. บริษัท เขาหลัก เบย์ ฟรอนต์ จำกัด
 7. บริษัท เขาหลักพาราไดซ์  จำกัด
 8. บริษัท  จีจีซี.ทีดับบลิวเอ็น จำกัด
 9. บริษัท เจ.ดี.พูลส์  จำกัด
 10. บริษัท  ช่องฟ้ารีสอร์ท จำกัด
 11. บริษัท ภูเก็ต ซีกัล แกรนดีโอส  จำกัด
 12. บริษัท ภูเก็ตไฮโดรฟรอย์  จำกัด
 13. บริษัท มุกดารา บีช รีสอร์ท จำกัด
 14. บริษัท สแกนดิเนเวียนฯ  จำกัด
 15. บริษัท เอเชียวู้ดอินดัสทรี  จำกัด
 16. บริษัท คอมมิวเวล เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
 17. บริษัท ฟาราเวย์ ยอชติ้ง จำกัด
 18. บริษัท คิมเบอร์ลี่ ไดมอนด์ จำกัด
 19. บริษัท เพ็ญศิริ สติล อินดัสตรีส์ จำกัด
 20. พีพี ปาล์มออยล์  จำกัด
 21. บริษัท โชวะโกลบอล จำกัด
 22. บริษัท ซันบีน พรีซีซั่น แมชีน จำกัด
 23. บริษัท ทีพี ฮาโล แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำกัด
 24. บริษัท โรงเลื่อยจักรชัย จำกัด
 25. บริษัท เอเชียนเคมิคอล จำกัด
 26. บริษัท ซันสกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด
 27. บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
 28. บริษัท ไทยสิริพร จำกัด
 29. บริษัท ทุ่งใหญ่มินอรัล จำกัด
 30. บริษัท บางเทาบีช รีสอร์ท จำกัด
 31. บริษัท บีบายบลู จำกัด
 32. บริษัท พัทลุงน้ำมันปาล์ม จำกัด
 33. บริษัท ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด
 34. บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
 35. บริษัท  ราชา รีสอร์ท จำกัด
 36. บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จำกัด
 37. บริษัท  สแตน เบสเทค  จำกัด
 38. บริษัท สารารถรุ่งเรืองปาล์ม จำกัด

การขอบีโอไอ
การยื่นคำขอรับส่งเสริมการลงทุน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้นมีแบบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ตามที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งนั่นจะเป็นงานที่พนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อ BOI เป็นผู้ทำ

ส่วนใหญ่แต่ละกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะมีพนักงานทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบ หากกิจการใดให้ความสนใจและทราบถึงประโยชน์จากการได้รับส่งเสริมการลงทุนนั้นสำคัญยิ่ง ก็จะให้ความสำคัญต่อการทำงานที่ติดต่อกับ BOI เป็นอย่างมาก หากได้บัตรส่งเสริมมาแล้วก็เก็บไว้เฉยๆ ใช้สิทธิประโยชน์บ้างหรือไม่เต็มที่ ใช้พนักงานที่ไม่รู้จริงทำงานในด้านนี้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้อง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นดาบสองคมทันที เพราะกำไรที่ทำได้อาจต้องสูญเสียไปกับการชำระภาษีและค่าปรับต่างๆ ย้อนหลังจนบางครั้งอาจถึงขั้นล้มกิจการกันไปเลย

คนที่จะทำงานทางด้านนี้ต้องได้รับการฝึกอบรม และเรียนรู้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้จึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับได้อย่างเต็มที่และให้ประโยชน์สูงสุด หากกิจการรายใดไม่สนใจสุดท้ายจะลำบากในที่สุด
140656150839.jpg
จากคุณ: fsa.consult   วันที่: 06-ส.ค.-2556 15:14:39   IP: 118.173.197.103   Email: consult.fsa@gmail.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 หน.คสช.ขอบคุณบอร์ด BOI ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน ศก.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขอบคุณบอร์ดบีโอไอที่ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทั้งเรื่องส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าว

สัมมนาฟรี โอกาสใหม่ลงทุนในเซี่ยงไฮ้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน : เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้" ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A ชั้น Lobby โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แก

BOI เปิดคอร์สติวเข้มนักธุรกิจไทยบุกตลาดอาเซียน
นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจไทยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 แล้ว โดยมีเป้า

BOI เผย 7 เดือนแรกปีนี้เม็ดเงินลงทุนจากสหรัฐเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 7 เดือน มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 477 โครงการ ลดลงร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี 702 โครง

BOI เผยตลาดกลุ่ม CLMV แรง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป-ประมงกำลังมา
ศูนย์ข่าวศรีราชา - BOI เลือกพัทยาจัดสัมมนา "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน" ชี้ตลาดกลุ่ม CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซียน่าสนใจ เผยกลุ่มอุตสาหรรมอาหารแปรรูปและประมงกำลังมา

“ดูคาติ” เล็งใช้ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในไทย ด้านBOIนำทัพSMEไทยเจรจาธุรกิจ หวังรับช่วงการผลิต

BOI เชื่อแนวโน้มการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีหลังจะดีขึ้น
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2557 จะดีขึ้น และเชื่อว่าตลอดปีนี้จะมียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในภาพรวม 700,000 ล้านบาท และจะดีต่อเนื่องช

หน.คสช.ขอบคุณบอร์ด BOI ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน ศก.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ขอบคุณบอร์ดบีโอไอที่ร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทั้งเรื่องส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าว

สัมมนาฟรี โอกาสใหม่ลงทุนในเซี่ยงไฮ้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "มิติใหม่การลงทุนไทยในจีน : เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้" ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A ชั้น Lobby โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แก

BOI เปิดคอร์สติวเข้มนักธุรกิจไทยบุกตลาดอาเซียน
นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจไทยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7 แล้ว โดยมีเป้า

BOI เผย 7 เดือนแรกปีนี้เม็ดเงินลงทุนจากสหรัฐเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง 7 เดือน มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 477 โครงการ ลดลงร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี 702 โครง

BOI เผยตลาดกลุ่ม CLMV แรง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป-ประมงกำลังมา
ศูนย์ข่าวศรีราชา - BOI เลือกพัทยาจัดสัมมนา "สร้างโอกาสนักลงทุนไทยในอาเซียน" ชี้ตลาดกลุ่ม CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และอินโดนีเซียน่าสนใจ เผยกลุ่มอุตสาหรรมอาหารแปรรูปและประมงกำลังมา

“ดูคาติ” เล็งใช้ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในไทย ด้านBOIนำทัพSMEไทยเจรจาธุรกิจ หวังรับช่วงการผลิต

BOI เชื่อแนวโน้มการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งปีหลังจะดีขึ้น
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เชื่อมั่นว่าแนวโน้มการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2557 จะดีขึ้น และเชื่อว่าตลอดปีนี้จะมียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในภาพรวม 700,000 ล้านบาท และจะดีต่อเนื่องช

แลกลิงค์ สารบัญเว็บไซต์ ! สารบัญเว็บไซต์ ! โปรโมทเว็บฟรี ตลาดออนไลน์ ! ลงประกาศฟรี
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 58
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 311
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2857
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 31422
Current Pageid = 1